Ouachita County Courthouse

Ouachita County Courthouse in Camden.

Ouachita County Courthouse

Courtesy of the Arkansas Historic Preservation Program