Doug Brandon

Benton Douglas Brandon Jr. (left).

Two white men talking to each other

Photo by Mike Polston