Bearden Lynching Article

Article in the Arkansas Gazette describing reactions to lynchings at Bearden (Ouachita County).

"Bearden lynching" newspaper clipping

From the Arkansas Gazette, May 12, 1893